Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΦΡΙΚΩΝ!!Οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσουν: Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Αποσυναρμολόγηση και Ανέλκυσης στην Πλωτού Κυματοθραύστη Λιμένα Φρικών Ιθάκης.

PERIFEREIA IONIΩN NHSΩN
GENIKH D/NSH ESΩTERIKHS LEITOURGIAS
D/NSH DIOIKHTIKOU - OIKONOMIKOU
PERIFEREIAKHS ENOTHTAS KEFALLHNIAS
TMHMA PROMHQEIΩN
Tac.D/nsh   : Dioikhtήrio - Argostόli
T.K    : 28100

AriqmόV DiakήruxhV: Oίk.15372/3265/09.02.2015
Ariqm. Prwt.: Oίk.15379/3266PERILHYH DIAKHRUXHS
Aposunarmolόghsh kai AnέlkushV sthn xhrά tou
Plwtoύ Kumatoqraύsth Limέna Frikώn IqάkhV

H Perifέreia Ionίwn Nήswn dienergeί prόceiro anoiktό meiodotikό diagwnismό gia thn
Aposunarmolόghsh kai AnέlkushV sthn Plwtoύ Kumatoqraύsth (CPVS: 45243200-4) Limέna Frikώn IqάkhV (NUTS: GR223) me proϋpologismό sarάnta ciliάdwn eurώ (40.000,00€)
sumperilambanomέnou tou F.P.A. me kritήrio katakύrwshV thn prosforά me thn camhlόterh timή. H hmeromhnίa lήxhV upobolήV twn prosforώn eίnai mέcri kai thn hmέra dienέrgeiaV tou
diagwnismoύ kai ώra 10:00p.m., h hmeromhnίa diexagwgήV tou diagwnismoύ eίnai h 16.02.2015 kai
ώra 11:00p.m. To plήreV keίmeno thV diakήruxhV diatίqetai sthn diktuakή pύlh thV uphresίaV
www.pin.gov.gr sth diadromή: Arcikή Selίda ® ProkhrύxeiV.
O crόnoV oloklήrwshV tou fusikoύ antikeimέnou tou έrgou eίnai entόV pέnte ergάsimwn
hmerώn apό thn upografή thV sύmbashV cwrίV dunatόthta parάtashV.
H crhmatodόthsh eίnai apό ton proϋpologismό eidikoύ forέa 04.071
KAE 9899.04.111.027.001 tou Oikonomikoύ ΈtouV 2015. H apόfashV anάlhyhV upocrέwshV
eίnai up' ariq. Oίk.10831/2179/27.1.2015 me ADA: 6AAP7LE-TIP.
Perissόtera stoiceίa kai plhroforίeV gia th diakήruxh dίdontai sto
thl: 26713.60589, fax: 26710.28078, hl. tacudr. tm_promithion.kef@pin.gov.gr, armόdioi
upάllhloi k. SpaqήV EuάggeloV kai ka. Desalέrmou Cristίna, tmήma promhqeiώn thV
P.E. KefallhnίaV, Dioikhtήrio, Argostόli, T.K. 28 100, Kefaloniά.

O PrόedroV
thV OikonomikήV EpitropήV tou Άrqrou 175 tou
N.3852/2010 thV PerifέreiaV Ionίwn Nήswn

DionύsioV StraborάbdhV1 σχόλιο:

  1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΟΤΕ ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ .......ΠΟΣΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ( ΘΙΑΚΟΣ)
    ΛΑΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ?? ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ??/ ΔΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΙΠΟΤΕ ..ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ...ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ....ΣΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΙΣ ΦΡΙΚΙΕΣ ... ΜΗΠΩΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ??? ΜΗΠΩΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ?? ΟΧΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΑΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ...... ΚΑΠΟΤΕ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΗΣΑΜΕ !!!!!! ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ / ΔΙΚΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ. ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΤΕ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ / ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ .........?????
    ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΤΕ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ?? ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ( ΥΠΕΡΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ) ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΝΕΣ - ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΘΙΑΚΟΥΣ ??

    Ο.ΛΕΚΑΤΣΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή