Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Με την υπ’ αριθμ. 77/8-04-2016, ΑΔΑ: 7Η81ΩΕΟ-2Θ4  απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Iθάκης, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας.
Δικαιούχοι της ανωτέρω ρύθμισης είναι  όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιθάκης και ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες: Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι - Άποροι - Άτομα με αναπηρία & Μονογονεϊκές οικογένειες.
 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Δημοτικό κατάστημα μέχρι την Δευτέρα 20/02/2017 στον Βλασσόπουλο Ιωάννη.


Ο Δήμαρχος Ιθάκης

Διονύσης Γερ. Στανίτσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου