Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ


Από την Π.Ε. Ιθάκης εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση ενφιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης.
Κατόπιν της δημοσίευσης του ΦΕΚ 4819 Β΄/29.12.2017 περί θέσπισης παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2018 στην Π.Ε. Ιθάκης, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιθάκης που στεγάζονται στο κτίριο επί της Γεωργίου Γράτσου στο Βαθύ Ιθάκης. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης έως την Τρίτη 22.05.2018 και ώρα 11:00 π.μ., ώρα κατά την οποία θα αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των ενδιαφερομένων:

Η καθαριότητα θα περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Κάθε φορά που πραγματοποιείται καθαρισμός:
1. Καθαρισμός τουαλέτας (WC) και πλύσιμο όλων των χώρων εσωτερικά. (πλακάκια, τοίχοι, πόρτα) με
ειδικό απολυμαντικό υγρό και μία φορά την εβδομάδα με χλώριο ή άλλο ειδικό απολυμαντικό υγρό.
2. Σκούπισμα γραφείων και κοινόχρηστων χώρων (είσοδος, διάδρομοι, σκάλα κλπ.)
3. Σφουγγάρισμα γραφείων και κοινόχρηστων χώρων με ειδικό απολυμαντικό υγρό.
4. Ξεσκόνισμα και καθαρισμός (έπιπλα, πόρτες, παράθυρα, βιβλιοθήκες, τραπέζια και λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων).
5. Γενικός καθαρισμός σε δοχεία απορριμμάτων που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων, άδειασμα κάδων και τοποθέτηση σακουλών.
6. Άμεση απομάκρυνση χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασιών ή άλλων απορριμμάτων, από όλους τους χώρους.
7. Καθαρισμός μοκετών.
Β. Μία φορά την εβδομάδα:
1. Καθαρισμός τζαμιών, τοίχων και κουφωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.
2. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου (βεράντα, μπαλκόνι).
Γ. Μία φορά το χρόνο:
 Καθαρισμός (πλύσιμο) κουρτινών και μοκετών.
H οικονομική προσφορά σας θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 68, Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/2013:
1. τον αριθμό των εργαζομένων
2. τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3. τη συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010),στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Τα ανωτέρω στοιχεία δεν αποτυπώνουν την οικονομική προσφορά, αλλά συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, τις οποίες η εργατική νομοθεσία επιτάσσει να περιλαμβάνονται στις Διακηρύξεις
Διαγωνισμών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία των προσφορών ως προς την τήρηση των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου και στο πλαίσιο αυτό να υποβληθεί συμπληρωματική προσφορά, η οποία σε καμία περίπτωση δε συνιστά τροποποίηση ή αντικατάσταση της αρχικής ως προς το ύψος της αποζημίωσης.
Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων καθαρισμού ανέρχεται σε 95 περίπου. Ο ελάχιστος αριθμός ωρών που απαιτούνται για τον καθαρισμό της ανωτέρω επιφάνειας είναι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31.12.2018.
Το ακαθάριστο ποσό ανά μήνα δε θα πρέπει να ξεπερνά τα εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).
Τα εργαλεία, τα απορρυπαντικά, οι σακούλες, τα χαρτικά καθαρισμού, τα χαρτιά υγείας, και το υγρό σαπούνι, χορηγούνται από την Π.Ε. Ιθάκης.
Παρακαλούμε να υποβάλετε την ενυπόγραφη προσφορά σας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ) ο τίτλος της σύμβασης.
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).


Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΛΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου