Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμαρχος Ιθάκης , έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησηςρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της περίπτ. κ. της παρ. 2 του αρθρου 12 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για την απασχόληση εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 210 του ν. 3584/07, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν εργατικό και τεχνικό προσωπικό, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
4. 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την περίπτ. κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012, η οποία αντικατέστησε ουσιαστικά το άρθρο 210 του ν. 3584/2007, δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/94 το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.
5. Τα υπ’ αριθμ. 23271/16-10-2012 και 24778/29-11-2012 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τα οποία το εργατοτεχνικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 αποσκοπεί στην κάλυψη των πρόσκαιρων και μικρής διάρκειας αναγκών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστούν , η δε χρονική διάρκεια απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός.
6. Την υπ’ αριθμ.29/10-202015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα «Πρόσληψη εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ.4298/2317/18-3-2015 Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων από 1-4-2014 έως 30-4-2014 για απασχόληση μέχρι πέντε (5) ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του σε θέματα καθαριότητας οδών, πλατειών, δημοσίων κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών κ.λ.π. της έδρας και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, ως κάτωθι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

10

Δεν απαιτούνται

5ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης υτεπάγγελτη αναζήτηση)
3. Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα του άρθρου 16 του ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Ιθάκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 26-3-2015 έως 1-4-2015.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ


Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου – Τοπικών Κοινοτήτων και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου μας.


Ο Δήμαρχος
Διονύσιος Γερ. Στανίτσας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου