Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΟΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ


Την  28 Μαρτίου και στις 18:30 στον Δημοτικό Κινηματογράφο ο ανάδοχος:
Σύμπραξη    Γραφείων  Μελετών
EDP   S.A   ( EDP  Μελετητική   Σχεδιασμού   Αναπτύξεως   και  Επενδύσεων  Α.Ε )
Λαζάρου  Κωνσταντίνα      του  Αντωνίου
Μιχαλοπούλου  Κων/να    του Γεωργίου
Ξενοφών  Σταυρόπουλος   & Συν/τες   Ε..Ε  διακρ.   GEOENVIRO’ ΕΕ
Κοινός  Εκπρόσωπος : ΜΑΡΘΑ   ΧΟΥΣΙΑΝΑΚΟΥ    του Κλέαρχου θα παρουσιάσει σε ανοικτή συζήτηση το:
« Β1 ΣΤΑΔΙΟ Της μελέτης με τίτλο :ΣΧΕΔΙΟ  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ».

Με το άρθρο 24 του Συντάγματος δημιουργείται το πλαίσιο για τη διαχείριση του χώρου, ορίζοντας την υποχρέωση του κράτους για παρέμβαση μέσω ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλο οικιστικό περιβάλλον για την ποιοτική διαβίωση των πολιτών.
Το βασικό & γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε πολεοδομικό επίπεδο αποτελεί ο ν. 2508/1997, με τον οποίο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ο ν.1337/1983, παρέχοντας ένα εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.
Το ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη .

 Ειδικότερα κατατείνει:
- στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου
- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας
- στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.
Η μελέτη εκπονείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενιαίων για όλη τη χώρα, με πλαίσιο τον Ν. 2508/97, υπό την επίβλεψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η μελέτη ΓΠΣ ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

Α΄ Στάδιο: περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Β΄ Στάδιο: υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια:
- στο Β1 όπου περιλαμβάνεται η τελική πρόταση του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2508/97 και
- στο Β2 που αποτελεί την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η πραγμάτωση των στόχων του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης που εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στην διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
Η σύνταξη του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ προϋποθέτει τη συμμετοχή δημοσίων φορέων όπως οι Νομαρχιακές και Περιφερειακές και  Δημοτικές   ή και κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ.
Παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε και συμμετέχετε στην παρουσίαση συμβάλλοντας στην προσπάθεια του Δήμου,   για την  πραγματοποίηση   των προαναφερόμενων.
Σε επόμενη φάση τα αποτελέσματα της παρουσίασης θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο  προς έγκριση   του σταδίου  (Β1)  και στη συνέχεια να δοθούν οι κατευθύνσεις για την εκπόνηση του επόμενου  σταδίου  (Β2).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου