Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΣΗΔΗΣ


Ο Δήμος Ιθάκης  ενημερώνει τις επιχειρήσεις - υποψήφιους προμηθευτές του, ότι με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 προβλέπεται πλήρης εφαρμογή, από 1/10/2014 και με τροποποίηση 01/01/2016 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την διεξαγωγή Διαγωνισμών, την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, την αξιολόγηση, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων, χρησιμοποιείται δε υποχρεωτικά για τις Συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

1. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Για την λήψη ενημέρωσης από το Σύστημα και την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε Διαγωνισμό που εκτελείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται για τους Οικονομικούς Φορείς πιστοποίησή τους και η διάθεση κωδικού πρόσβασης, ο οποίος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
Οι Οικονομικοί Φορείς, επομένως, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στην αριστερή στήλη της ανωτέρω ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο:
«Εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας».
Απαραίτητο στοιχείο είναι η συμπλήρωση του ορθού ΑΦΜ στο κατάλληλο πεδίο της φόρμας και η χρήση των κλειδαρίθμων του TAXIS, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση μέσω της ΓΓΠΣ.

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η χρήση του συστήματος από τους Οικονομικούς Φορείς (προμηθευτές δημοσίου) πραγματοποιείται με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής.
Αυτή χορηγείται από πιστοποιημένη Αρχή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/SupervisedList.html.
Τέτοια δημόσια αρχή είναι το ΕΡΜΗΣ μέσω των ΚΕΠ.

3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Το εγχειρίδιο χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ είναι διαθέσιμο για τους χρήστες του συστήματος, μέσω της ιστοσελίδας, με την εξής πορεία: www.promitheus.gov.gr ->«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)» -> «περισσότερα» -> «Εγχειρίδια Χρήσης για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».
Σημειώνεται ότι για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής του ΕΣΗΔΗΣ απαιτείται η σύνδεση με στοιχεία χρήστη.

4. E-LEARNING
Οι επισκέπτες και οι χρήστες του συστήματος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr/moodle/).

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΗΔΗΣ
Για τη συνεχή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Ομάδα Υποστήριξης (Helpdesk).
ΕΣΗΔΗΣ promitheus.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου